S&box Wiki

Sandbox.Entity.FireOutput

Syntax

async System.Threading.Tasks.ValueTask FireOutput( string output, Sandbox.Entity activator, object value, float delay = 0 )

Description

Try to fire this output

Arguments

string output
Sandbox.Entity activator
object value
float delay 0

Returns

System.Threading.Tasks.ValueTask