S&box Wiki

Sandbox.ModelEntity.SetModel

Syntax

void SetModel( Sandbox.Model model )

Arguments