S&box Wiki

Sandbox.OrthoLightEntity.Brightness

Syntax

float Brightness { get; set; }