S&box Wiki

Sandbox.OrthoLightEntity.UseNoFog

Syntax

void UseNoFog()