S&box Wiki

Sandbox.SpotLightEntity.UseNoFog

Syntax

void UseNoFog()