Garry's Mod Wiki

NPC:CapabilitiesClear

  NPC:CapabilitiesClear()

Description

Removes all of Capabilities the NPC has.

Example

Removes all of the Capabilities that the NPC has.